Java对两个整数变量的值进行交换

2017-10-14 18:08:55

Java对两个整数变量的值进行交换

int a = 1, b = 2;

方法一:

int c;
c = a; a = b; b = c;

方法二:

a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;

方法三:一个数^同一个数两次结果还是这个数

a = a ^ b;
b = a ^ b;
a = a ^ b;

当前页面是本站的「Baidu MIP」版。发表评论请点击:完整版 »