YIem`s Blog -心比天高命比纸薄-链接找不到的请在站内搜索内容!

iOS-设置按钮的边框颜色

     // 加边框
    self.buttonsoundImage.layer.borderWidth = 1;
    // 边框颜色
    self.buttonsoundImage.layer.borderColor = [UIColor whiteColor].CGColor;

当前页面是本站的「Google AMP」版。查看和发表评论请点击:完整版 »