YIem`s Blog -心比天高命比纸薄-链接找不到的请在站内搜索内容!

iOS-// 清除内存缓存-// 清除磁盘缓存-// iOS7以后, 还需要添加清除系统缓存

// 清除内存缓存
[[SDWebImageManager sharedManager].imageCache clearMemory];
// 清除磁盘缓存
[[SDWebImageManager sharedManager] .imageCache clearDisk];

// iOS7以后, 还需要添加清除系统缓存
[[NSURLCache sharedURLCache] removeAllCachedResponses];

当前页面是本站的「Google AMP」版。查看和发表评论请点击:完整版 »